Czy Diabeł rzeczywiście jest nadnaturalną postacią?

„Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości”

JAKUBA 1:14

Wiele religii wyznaje pogląd, iż istnieje potwór zwany Diabłem lub Szatanem, który to jest źródłem wszystkich problemów i który to odpowiada za popełniane przez nas grzechy. Ale Biblia uczy, że Bóg jest Bogiem Wszechpotężnym i że Aniołowie nie mogą grzeszyć.

Oznacza to, iż niemożliwym jest istnienie jakiejś nadnaturalnej istoty, która działałaby w opozycji do Boga. Kwestionujemy supremację Wszechmocnego Boga wierząc, że taka istota rzeczywiście istnieje.

Źródło Zła

Powszechnie uważa się, że dobre rzeczy pochodzą od Boga a złe od Diabła czy Szatana. Starożytni Babilończycy wierzyli w bóstwo dobra i bóstwo zła. Boża odpowiedź brzmiała: „Ja jestem Pan i nie ma innego, oprócz mnie nie ma Boga... Ja tworzę światłość i stwarzam ciemność, Ja przygotowuje zarówno zbawienie jak i nieszczęście, Ja Pan, czynię to wszystko” (Izajasza 45:5-7,22). Bóg jest Autorem, Twórcą ‘nieszczęścia’ w tym sensie. Istnieje różnica pomiędzy nieszczęściem a grzechem. Grzech pojawił się na świecie jako rezultat działania człowieka nie Boga (Rzymian 5:12).

Bóg mówi Babilończykom, „oprócz mnie nie ma Boga.”. Nie ma żadnego źródła mocy oprócz Niego. Tak więc szczerze wierzący w Boga nie może akceptować idei o istnieniu nadnaturalnego diabła czy demonów.

Bóg: Sprawca Nieszczęścia

Istnieje wiele przykładów tego, że to Bóg sprowadza „zło” na życie ludzi.

 • Amos 3:6 zapytuje „Czy zdarza się w mieście nieszczęście, którego by Pan nie wywołał?”

 • Micheasz 1:12 mówi, że „nieszczęście od Pana spadło na bramę Jeruzalemu".

 • Job przyznaje że „Pan dał, Pan wziął” (Joba 1:21). Nie powiedział „Pan dał a Szatan zabrał” Job komentuje: „Dobre przyjmujemy od Boga, czy nie mielibyśmy przyjmować i złego?" (Joba 2:10). Przyjaciele Joba pocieszali go „z powodu wszystkich nieszczęść, które Pan zesłał na niego." (Joba 42:11 porównaj z 19:21; 8:3).

Tak więc Bóg jest źródłem „zła” w sensie bycia ostatecznym Zezwolicielem pojawiania się w naszym życiu różnego rodzaju problemów.

Ortodoksyjne pojęcie Diabła - nielogiczne

Bo kogo Pan miłuje, tego karze... Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami... Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne... później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni.” (Hebrajczyków 12:6-11). Pokazuje to, iż próby jakim poddawani jesteśmy przez Boga w ostateczności prowadzą do naszego duchowego wzrostu.

Twierdzenie, że diabeł zmusza nas do grzechu w tym samym czasie sprowadzając na nas problemy, które prowadzą do naszego wzrosty „błogiego owocu sprawiedliwości” jest sprzeczne samo w sobie. Konwencjonalna idea diabła napotyka na wiele przeszkód. Na przykład rozważmy fragment Pisma, który mówi o oddaniu człowieka szatanowi „aby duch był zbawiony" (1 Koryntian 5:5), lub „aby zostali pouczeni, że nie wolno bluźnić” (1 Tymoteusza 1:20). Jeśli Szatan rzeczywiście jest istotą nastawioną na podejmowanie działań mających na celu skłanianie ludzi do grzeszenia, to dlaczego te wersety stawiają ‘Szatana’ w pozytywnym świetle?

Odpowiedź: przeciwnik, „Szatan”, czy trudności życiowe mogą często skutkować pozytywnymi duchowymi efektami w życiu wierzącego.

Pochodzenie Grzechu

Grzech pochodzi z naszego wnętrza. Jest to naszą winą, że grzeszymy. Pamiętaj, „zapłatą za grzech jest śmierć” (Rzymian 6:23) – grzech prowadzi do śmierci. Jeśli jest to winą diabła, że grzeszymy, to sprawiedliwy Bóg powinien raczej karać diabła zamiast nas. Ale fakt, że to my jesteśmy sądzeni za nasze własne grzechy, wskazuje, iż to my jesteśmy za mnie odpowiedzialni.

 • Nie masz nic na zewnątrz poza człowiekiem, co by wchodząc w niego, mogło go skalać... Albowiem z wnętrza, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwa, kradzieże morderstwa... Wszystko to złe pochodzi z wewnątrz i kala człowieka." (Marka 7:15-23

Pogląd, że istnieje coś grzesznego poza nami, co skłania nas do grzeszenia jest niezgodne z nauką Jezusa. Z wnętrza, z serca człowieka, pochodzą wszystkie złe rzeczy. Jakub w 1:14 mówi nam w jaki sposób jesteśmy kuszeni: „Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą”. Jesteśmy kuszeni przez nasze własne złe pragnienia, nie przez coś poza nami. „Skadże spory i skąd walki między wami?" pyta Jakub „Czy nie pochodzą one z namiętności waszych?” (Jakuba 4:1). Każdy z nas ulega pokusom generowanym przez własne grzeszne pożądliwości.

Paweł identyfikuje źródło grzechu.

Paweł narzeka: „Wiem tedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim, dobro... Albowiem nie czynię dobrego, które chcę. ... A jeśli czynię to , czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie.” (Rzymian 7:18-20). Paweł nie obwinia za swą grzeszność jakiejś zewnętrznej istoty zwanej diabłem. Daje do zrozumienia, iż to jego własna zła natura jest tym rzeczywistym źródłem grzechu. „Już nie ja tom czynię, ale grzech, który mieszka we mnie. Znajduję tedy w sobie zakon, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma mnie (tj. we mnie) się złe;" (Rzymian 7:20-21). Tak więc apostoł mówi, że ten sprzeciw aby żyć według ducha pochodzi z tego co nazywa on „grzechem, który w nim mieszka”.

Słowo „Szatan” w Biblii

1 Królewska 11:14 sprawozdaje, że :”wzbudził Pan Salomonowi przeciwnika (to samo hebrajskie słowo gdzie indziej tłumaczone jako 'szatan') w osobie Hadada Edomczyka". „Wzbudził mu też Bóg przeciwnika (kolejny szatan) w osobie Rezona... Był on przeciwnikiem (szatanem) Izraela” (1 Królewska 11:23, 25).. Bóg\ wzbudzał zwykłych ludzi, nie jakieś nadprzyrodzone istoty, aby były szatanami /przeciwnikami dla Salomona.

Kolejny przykład: Piotr usiłował odwieść Jezusa od pójścia do Jerozolimy aby tam złożyć życie w ofierze. Jezus zwrócił się i rzekł do Piotra „ Idź precz ode mnie, szatanie... nie myślisz o tym co, co Boskie, lecz o tym, co ludzkie.” (Mateusza 16:23). Tak więc Piotr był nazwany przez Chrystusa szatanem.

W stosunku do Boga może być użyty termin ‘szatan’

Ponieważ słowo ‘szatan’ oznacza po prostu przeciwnik, dobra osoba, nawet Sam Bóg, może być określany mianem ‘szatan’. To słowo samo w sobie nie posiada żadnego związku z grzesznością. Bóg może być szatanem wobec nas poprzez:

 • Poddawanie nas życiowym próbom,

 • Sprzeciwianie się złym działaniom jakie możemy usiłować przedsięwziąć.

Ale fakt, że Bóg może być nazwany ‘szatanem’ nie oznacza że On Sam jest grzeszny.

Księga Samuela oraz Kronik są paralelnymi sprawozdaniami tego samego zdarzenia. 2 Samuela 24:1 podaje: „Rozgorzał gniew Pana na Izraela, tak iż pobudził Dawida przeciwko nim (Izraelowi), mówiąc: Nuże, policz Izraela i Judę!”. Ta sama relacja z 1 Kronik 21:1 mówi iż: „Wtedy wystąpił szatan przeciwko Izraelowi, pobudziwszy Dawida do tego, aby policzył Izraelitów.” W jednym fragmencie Bóg jest tym pobudzającym, w drugim czyni to Szatan. Tak więc Bóg wystąpił jako ‘szatan’ czy przeciwnik wobec Dawida.

Słowo Diabeł w Biblii.

Podobnie ma się sprawa ze słowem ‘diabeł’. Jezus powiedział „Czy nie dwunastu was wybrałem? Ale jeden z was jest diabłem. I mówił o Judaszu, synu Szymona z Kariotu” (Jana 6:70-71), który to był zwykłym, śmiertelnym człowiekiem. Słowo ‘diabeł’ odnosi się tutaj po prostu do niegodziwego człowieka.

Kolejny przykład znajduje się w 1 Tymoteusza 3:11. Żony starszych zboru nie miały być „przewrotne”; W oryginale greckim użyto tutaj słowa ‘diabolos’, które jest tym samym słowem tłumaczonym w innych miejscach jako ‘diabeł’. Dlatego też Paweł ostrzega Tytusa, iż starsze kobiety w zborze nie powinny być ‘skłonne do obmowy’ czy ‘diabłami’ (Tytusa 2;3).

Słowa ‘diabeł’ i ‘szatan’ nie odnoszą się do upadłych Aniołów czy też grzesznych istot żyjącymi poza nami.

Grzech, Szatan i Diabeł

Słowa ‘szatan’ i ‘diabeł’ są użyte metaforycznie aby opisać nasze wewnętrzne wrodzone grzeszne skłonności. To one są naszym głównym ‘szatanem’ czy też przeciwnikiem. Są one także personifikowane, i jako takie mogą być określane jako ‘diabeł’ – nasz wróg, oszczerca prawdy. Jest to tym czym jest nasz naturalny ‘człowiek’ – samym diabłem.

Związek pomiędzy diabłem i naszymi złymi pragnieniami – grzechem wewnątrz nas – jest ukazany wyraźnie w wielu fragmentach Pisma Świętego:

 • Skoro zaś dzieci (my sami) mają udział we krwi i w ciele, więc i On (Jezus) również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła" (Hebrajczyków 2:14). Diabeł jest opisany tutaj jako ktoś kto jest odpowiedzialny za śmierć. Ale list do Rzymian wskazuje, że to grzech ponosi odpowiedzialność za śmierć: „zapłatą za grzech jest śmierć” (Rzymian 6:23). Dlatego też grzech i diabeł muszą oznaczać to samo.

 • Podobnie mówi Jakuba 1:14, że to nasze własne pożądliwości kuszą nas, prowadząc nas do grzechu a w konsekwencji do śmierci; ale Hebrajczyków 2:14 stwierdza, że to diabeł sprowadza na nas śmierć. Ten sam werset mówi, iż Jezus był posiadaczem naszej natury po to aby właśnie zniszczyć diabła.

 • Skonfrontuj powyższą myśl z Rzymian 8:3: „Tego dokonał Bóg: przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała (tj. posiadającego naszą ludzką naturę), ofiarując je za grzech, potępił (Jezus) grzech w ciele." Ukazuje to, iż diabeł i grzeszne skłonności, które są udziałem ludzkiej natury są tak naprawdę tym samym.

Jest rzeczą bardzo ważną aby zrozumieć, że Jezus był kuszony w taki sam sposób jak my. Niezrozumienie doktryny o diable oznacza, iż nie będziemy w stanie właściwie docenić natury i dzieła Jezusa. To dzięki temu, że Jezus posiadał naszą ludzką naturę – którą jest nasz wewnętrzny ‘diabeł’ – możemy żywić nadzieję zbawienia (Hebrajczyków 2:14-18; 4:15). Dzięki przezwyciężeniu pragnień swej własnej natury, Biblijnego diabła, Jezus był w stanie zniszczyć go na krzyżu.

Jeśli diabeł jest osobą, to nie powinna ona już dłużej istnieć.

‘Nasze grzechy’ = ‘dzieła diabelskie’

Kto popełnia grzech, z diabła jest” (1 Jana 3:8), ponieważ grzech jest rezultatem dania upustu naszym własnym naturalnym, złym pragnieniom (Jakuba 1:14, 15), które Biblia nazywa ‘diabłem’. „A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie." (1 Jana 3:8).

Jeśli mamy rację mówiąc, iż diabeł to nasze złe pragnienia, wtedy dzieła naszych niegodziwych pożądliwości, tzn. to czym skutkują, są naszymi grzechami. Zostało to potwierdzone w 1 Jana 3:5: „On (Jezus) się objawił, aby zgładzić grzechy”. Tak więc ‘nasze grzechy’ oraz ‘działa diabelskie’ są tym samym.

Dzieje Apostolskie 5:3 są kolejnym przykładem związku pomiędzy diabłem a naszymi grzechami. Piotr zapytuje Ananiasza: „Czym to omotał szatan twoje serce?”. Następnie w wersecie 4 Piotr kontynuuje: „Cóż cię skłoniło do tego, żeś tę rzecz dopuścił do serce swego?". Zrodzenie się czegoś złego w naszym sercu oznacza to samo co działanie Szatana wypełniającego nasze serce.

Personifikacja (uosobienie)

Jednakże Biblia naprawdę mówi jakby diabeł był jakąś osobą! List do Hebrajczyków 2 :14 mówi o nim jako o tym „który miał władzę nad śmiercią". Biblia często używa personifikacji - czyli mówienia o abstrakcyjnych ideach tak jakby były realnymi osobami. W ten sposób Księga Przypowieści 9:1 mówi o kobiecie zwanej „Mądrością” budującej dom, Rzymian 6:23 łączy grzech z kimś kto wypłaca karę śmierci.

Nasz diabeł, ‘diabolos’, reprezentuje nasze złe, grzeszne pragnienia. Nie można mieć do czynienia z abstrakcyjnym diabelstwem; złe pragnienia, które rodzą się w ludzkim sercu nie mogą istnieć w separacji od człowieka; dlatego też pojęcie ‘diabła’ jest uosabiane.

Grzech jest często personifikowany jako pan (np. Rzymian 5:21; 6:6,17; 7:3). Zrozumiałym więc jest, że dla ‘diabła’ także nadaje się cechy realnych istot, rozumiejąc iż ‘diabeł’ także odnosi się do grzechu. W ten sam sposób, Paweł mówi o nas jako posiadających w naszych ciałach dwie istoty (Rzymian 7:15-21)

 • Człowieka cielesnego, ‘diabła’

 • Walczącego z człowiekiem Ducha.

Jednak wiadomym jest, iż nie ma w nas żadnych literalnych bytów osobowych, które walczą w naszym wnętrzu. Ta grzeszna część naszej natury jest uosabiana jako ‘ten diabeł’ (Mateusza 6:13) – Biblijny diabeł.

Diabeł jest zwykłą ilustracją naszej własnej natury; grzech i pokusa mają swój początek wewnątrz nas. Rzeczywistą areną duchowego konfliktu jest ludzkie serce.

Praktyczne zastosowania

Jeśli zdołamy to pojąć, to będziemy codziennie walczyli aby kontrolować nasz umysł, będziemy usiłowali wypełnić nasze wnętrze słowem pochodzącym od Boga, będziemy codziennie czytać Biblię, będziemy cyniczni wobec naszych motywacji, będziemy sami siebie badać, docenimy ukrytą podatność do grzechu, którą my i wszyscy ludzie posiadamy z natury. Nie będziemy odnosili słabości innych w postępowaniu wobec nas tak osobiście; będziemy postrzegać to jako ich ‘diabła’. Wiara w osobowego diabła jest tak popularna ponieważ odciąga ona naszą uwagę od osobistej walki z naszą najskrytszą naturą i myślami.

DH


Wszystkie cytaty zaczerpnięto z Nowego Przekładu

Osobiste świadectwa

 1. Żyjąc w Afryce, byłem stale wychowywany w bojaźni przed istnieniem osoby zwanej diabłem. Jednak nie wiele mogłem się o nim dowiedzieć. Każdy w niego wierzył, ale nie potrafił go zdefiniować, nikt nie wiedział jak działa oraz gdzie przebywa. Jestem rozważną osobą i chciałem otrzymać odpowiedź, definicję. Nikt nie potrafił mi ich dać. W tym samym czasie obserwowałem jak samolubni są ludzie, jak wydają się nie zdawać sobie sprawy z ważności samokontroli, nawet jeśli uczęszczają do kościoła. Zarówno w małych jak i wielkich sprawach życiowych , nawet „Chrześcijanie” wydają się postępować zupełnie tak jak wszyscy inni.

 2. Miałem przyjaciela, który zaczął mówić mi czego nauczył się z Biblii – że tak naprawdę, ‘diabeł’ w ogóle nie istnieje jako osoba, i że prawdziwym wrogiem są nasze skłonności, przeciwko którym musimy walczyć z pomocą Bożego Słowa. Nagle, wszystko to nabrało doskonałego sensu. Stałem się bardzo radosny, żyjąc bez strachu przed osobowym diabłem, widząc wszystkie aspekty swego życia pod Bożą kontrolą, i widząc rzeczywisty cel życia – kontrolować siebie i walczyć przeciwko naszym własnym naturalnym pragnieniom. Było to krótko przed moim chrztem i odtąd nigdy nie oglądałem się już wstecz.

 3. Byłem przez wiele lat ateistą, lub tak też sobie wmawiałem, ale nawet wtedy posiadałem wiarę, że za całe zło na świecie należy winić kogoś większego niż my. Miałem wysokie mniemanie o nas ludziach, myślałem, iż możemy sami rozwiązać wszystkie nasze problemy dzięki nauce i postępowi. Ale po kilku osobistych przeżyciach jakie doświadczyłem, zdałem sobie sprawę iż ludzkość staje się coraz gorsza. A nie lepsza. Kiedy ktoś powiedział mi, że nie ma żadnego diabła i że my sami ponosimy winę za nasze grzechy byłem zaszokowany. Ale odkąd to zaakceptowałem widziałem, iż grzech jest sprawą poważną, zrozumiałem, że istnienie grzechu oznacza, iż musi także istnieć Bóg przeciwko któremu grzeszymy, i zacząłem wierzyć i widziałem, że potrzebuję zbawienia i przebaczenia od kogoś poza mną, ponieważ sam jestem bardzo słaby. Wtedy to cała idea chrztu w Pana Jezusa Chrystusa, który zabił moc diabła, czy grzechu, przez swoją śmierć, stała się dla mnie tak logiczna i nagląca.

Biblia uczy:

Biblia jest natchnionym Bożym Słowem:

– 2 Tymoteusza 3:16-17; 2 Piotra 1:19-21

Istnieje jeden Bóg, Ojciec:

– Izajasza 44:6; Izajasza 46:9-10; Efezjan 4:6; Mateusza 6:9

Jezus Chrystus jest Bożym Synem:

– Łukasza 1:31-35, Mateusza 3:17; Jana 10:36

Człowiek jest śmiertelny z powodu grzechu:

– 1 Mojżeszowa (Rodzaju) 2:17; 3:17-19; Rzymian 5:12; 1 Koryntian 15:22

Nasza natura jest wynikiem grzechu:

– Marka 7:18-23; Jakuba 1:13-15; Rzymian 7:14-25

Śmierć jest stanem nieświadomości:

– Psalm 6:5; 146:2-4; Psalm 115:17; Kaznodziei Salomona 9:5; Izajasza 38:18-19; Dzieje Apostolskie 2:29

Zbawienie jest oferowane dla tych, którzy rozumieją Ewangelię, wierzą jej i są ochrzczeni w Jezusa Chrystusa:

– Marka 16:15-16

Ewangelia jest „dobrą nowiną dotyczącą Królestwa Boga i imienia Jezusa Chrystusa”:

– Dzieje Apostolskie 8:12

Chrzest w Jezusa Chrystusa ma na celu odpuszczenie grzechów:

– Dzieje Apostolskie 2:38; 22:16

Jezus Chrystus powróci na ziemię:

– Dzieje Apostolskie 1:10-11; 1 Tesaloniczan 1 :10; 2:19; Objawienie Jana 22:12

Będzie miało miejsce zmartwychwstanie i sąd kiedy powróci Jezus:

– 1 Koryntian 15:21-23; Daniela 12:2-3; Jana 5:28-29; 11:24; 2 Tymoteusza 4:1; Rzymian 14:10-12

Nieśmiertelność będzie nagrodą daną wiernym:

– 1 Koryntian 15:52-54; Daniela 12:2-3; Łukasza 20:35-36.

Jezus ustanowi Boże Królestwo na ziemi:

– Mateusza 6:9-10; 25:34; Daniela 2:44; Objawienie 11:15

Jerozolima będzie stolicą Bożego Królestwa na ziemi:

– Jeremiasza 3:17; Mateusza 5:35; Zachariasza 14:17

Obietnice dane Abrahamowi:

– 1 Mojżeszowa (Rodzaju) 12:1-3; 13:14-17; Galacjan 3:16, 26-29; Łukasza 13:28

Obietnice dane Dawidowi:

– 2 Samuela 7:12-16; Jeremiasza 23:5-6; Łukasza 1:31-33; Dzieje Apostolskie 13:22-23; Objawienie Jana 5:5; 22:16

Izrael będzie ponownie zebrany:

– Jeremiasza 30:10-11; 31:10; Zachariasza 8:7-8; Ezechiela 38:8,12; Rzymian 11:25-27

Chwała Królestwa:

– Psalm 72; Izajasza 35; Izajasza 11; Izajasza 2; Zachariasza 14:9