ROMA KATOLİK KİLİSESİNE HİTABEN

ROMA KATOLÝK KÝLÝSESÝNE HÝTABEN

Katolik mezhebinde, bir çok insana çekici gelen ancak; ama denetleyici bir muhafazakarlýk vardýr. Gerçeðin tartýþýlmasýndan ziyade,daha çok, bir dogmanýn kabulu þart koþulmaktadýr. Baba ve Oðul’la doðrudan iliþkiden doðan, tehlikeli, heyecanlý ve meydan okuyan kiþisel meselelerin tecrübe edilmesine hiçbir zaman izin verilmemektedir. Birinin kiþisel olarak olarak kabul edip etmediðine bakmadan doðru kabul edilen ve Ýslam formülü gibi bir ideolojiye boyun eðme, bir düþünce sistemi, bir otorite, miras alýnan bir konum ve dünya bakýþýdýr. Kiþinin bireysel anlamý ve deðeri, ümitsizce istenen tekdüzeliðin ve uygunluðun altýnda ezilmektedir. Bu anlayýþta ‘‘Katoliklikte’’, Ýslam ve kominizm gibi diðer bir çok din ve politik felsefenin ortak noktasý bulunmaktadýr. Buna tezat olarak, Kutsal Kitap temelli hristiyanlýkta, kiþinin bireysel anlamýna ve deðerine çok büyük bir önem verilmektedir. Ýsa, 100 koyunu olup, birini kaybeden bir çobanýn hikayesini anlatmýþtý. Kaybolan bir koyunu bulmak için, diðer 99 koyunu kýrda býrakýp, onu aramaya gitmiþtir. Bir çok çoban, %1 kaybýn önemli olmadýðýný düþünürdü. Fakat, Ýsa’yý temsil eden bu çoban oldukça sýra dýþýdýr. Bireylerin kurtuluþunun tutkusuyla yanmýþtýr. Ve bu tek kayýp koyun ise, sizleri ve beni temsil etmektedir. Evet, biliyorum. Sizler, muhtemelen bir kilise üyesi olduðunuz için artýk kayýp olmadýðýnýzý düþünüyorsunuz. Fakat yüreklerinizdeki þu gerçeði biliyoruzki; hiçbir insan örgütü bir çok Katoliðin’de içinde hissettiði çok derin bir duygu olan ‘‘kaybolmuþluk ve yanlýzlýðý’’ çözemez.Pazar günleri kiliseye giden insan kalabalýðýnýn ortasýnda bir çok duygular kaybolmaktadýr. Basitçe kaybolmuþ, yaþam þekilleri, sözleri ve hatta bakýþlarý bile bunun doru olduðunu gösteriyor. Hiç bir ayin uygulamasý bunu deðiþtiremez.Fakat, Ýsa’ya kiþisel olarak gelmek, o’nu dorudan Kutsal Kitap’tan öðrenmek…Ýþte bu, insan yaþamýný kökten deðiþtirebilir ve deðiþtirmektedir.

Belki Katolik kilisesinin Kutsal kitab’a kendi ayin ve dogmalarýný aklamak için baþvurduðu tezine itiraz edilebilir. Bu doðrudur,ama insanlarýn her þeyi, Kutsal Kitap’ta dahil herhangi bir kitaptan aklayabilecekleride doðrudur. Roma Katolik liderlerinden RAYMOND BROWN þöyle bir açýklama yapmaktadýr; Roma anlayýþýna göre, kutsal yazýlarýn kilisedeki kullanýmý, bu pasajlarýn kilise yaþamýna nasýl uygun olabileceðini gösterir, fakat aslýnda yazarýn bu sözleri yazarken gerçekte ne anlatmak istediði önemli deðildir.(Yuhanna mektuplarý 20:8). Bunu basit bir þekilde açýklamak isersek; ‘‘Bizler kilise yaþamýmýza, ayinlerimize ve dogmalarýmýza bakarýz, yaptýklarýmýzý aklamak içinde gerçek anlamý dýþýnda bile olsa, herhangi bir Kutsal Kitap ayetini alýrýz’’

Eðer Kutsal Kitap ayetlerini bu þekilde kullanýrsak, alaycý insanýn bakýþ açýsý olan ‘‘Her þeyi Kutsal Kitap’la kanýtlayabilirsin’’ sözünüde doðrulamýþ oluruz.

Görüyorsunuz, Tanrý’nýn kendisi, gerçekten var olan,uzayýn milyonlarca kilometre ötesinde  ve tüm galaksilerin ötesinde var olan…. Gerçek olan Tanrý, sizleri, O’nunla kiþisel bir iliþkiye davet ediyor. O’nu bilmenizi,tanýmanýzý, ve Baba olarak kabul etmenizi istiyor. Her hangi bir kiþisel iliþkide olduðu olduðu gibi, bunda da kiþisel bir iletiþim gerekmektedir. Bir binaya gidip, size söylenen sözleri tekrarlamak deðildir. O’na gelmek demek; yatak odanýzýn karanlýðýnda veya gün içerisinde, büronuzda yada mutfaðýnýzda, kendi sözlerinizi söylemek, kendisini size göstermesini dilemek, O’na, O’nu sevdiðinizi söylemek, O’na inanmak ve O’nu tanýmak istemenizdir. Eðer bunu yaparsanýz, dualarýnýzý iþitecek ve kendisini size gösterecektir. Sonunda O’nun Oðlunda vaftiz olmak isteyeceksiniz.Belki þöyle düþüneceksiniz; ‘‘Vaftiz? Ben bebekken vaftiz oldum.Benim için tamamdýr.’’ Kutsal Kitap’a göre vaftiz, bir kilise büyüðü tarafýndan yapýlan, kiþilerin, kendi özgür iradeleriyle, Ýsa’nýn ölümünde ve diriliþinde kimlik edinme doðrultusunda yapýlýr. Kelime olarak ‘‘vaftiz, tamamen suya batýrma - çünkü, suya battýðýmýzda ölümde Ýsa’nýn gömülmesinde birleþiriz; ve sudan çýktýðýmýzda, O’nun diriliþiyle birleþiriz. Þu halde gerçekte O’nunla, Kutsal Kitap’ta belirtildiði gibi ‘‘Mesih’te’’ birleþiriz, bir oluruz; ve dünyaya geri döndüðünde, sonsuz yaþamda  O’nunla birlikte olacaðýmýza dair, kesin bir ümidimiz olur. Eðer bütün bunlara gerçekten inanýrsanýz, bu, size, yaþamýnýzda sizlere mükemmel bir bakýþ açýsý saðlar.

Bu yaþamda þanslý veya þanssýz olmanýz, saðlýklý veya hasta, zengin yada fakir… Tüm bunlar bu yaþamýn gerçekleridir. Oysa bizim bizim yaþam gerçeðimiz,’’ sonsuz yaþam,beklediðimiz yaþamdýr. Ve bu þimdiki insan varlýðýmýza farklý bir bakýþ açýsý verir.

Tabiiki sonsuz yaþamý tasavvur etmek zor.Ama sadece bir an bunu deneyin.Çünkü Tanrý’nýnbize sunduðu muhteþem gerçeklik bu…Çocukken yaþamý,sonsuz,uzadýkça uzayan telin birkaç milimetresi olduðunu düþünürdüm.Ama,hala bu konuda,farklý bir düþünce þekli bulamýyorum.Ama önemli olan nokta,bu yaþam bizim bildiðimiz yaþam deðil, Tanrý’nýn krallýðýndaki yaþam-ki çok fazla ödülü olmayan yaþam.Aslýnda, þu an ki yaþam tecrübemizle,her hangi bir þey olsaydý, sanýrým bu, ‘‘ceza’’ olurdu.Hayýr. Tanrý’nýn sunduðu sonsuz yaþam sadece sonsuz deðil, O’nun ve Ýsa’nýn yaþadýðý, sonsuz coþku ve tamamlanma ve esas anlamý olan bir yaþamdýr. Þimdi bizler, bu hayatý yaþamaya baþlayabiliriz… Hemen þimdi.

Peki,sonra ne yapmalýyýz? Bizler,tüm samimiyetimizle, insanlara Tanrý’yý tanýmalarýnda yardým etmek istiyoruz.Bu yüzden sizlere, Tanrý’la ilgili temel gerçekleri, sistematik olarak, Kutsal Kitap’ agöre açýklayan ve ücretsiz olan ‘‘Kutsal Kitap Temelleri’’ isimli kitabý sunmak istiyoruz.

 

Sadece aþaðýdaki formu doldurup, lütfen bize gönderiniz.

 

ÝSÝM:………………..

ADRES:…………….